Pārlekt uz galveno saturu

Traktora novietnes noma APP Dārzkopības institūta vajadzībām

Identifikācijas numurs
Noma 3
Iepirkuma tips
Iepirkums

NOMAS SLUDINĀJUMS

Atvasinātas publiskas personas Dārzkopības institūta vajadzībām

 

  1.  

Nomnieka nosaukums

Adrese

 

Kontaktpersona

Dārzkopības institūts

Reģ. Nr. 90002127692

Graudu iela 1, Ceriņi, Krimūnu pagasts, Dobeles novads

Baiba Skrebele, mob. 29126471,

e-pasts: baiba.skrebele@llu.lv

  1.  

Nomas objekta vēlamā atrašanās vieta

Pūre, Pūres pagasts, Tukuma novads

  1.  

Nomas objekta lietošanas mērķis

Traktora novietne

  1.  

Paredzamais nomas līguma termiņš

No līguma noslēgšanas līdz 2023.gada 31.decembrim.

  1.  

Nepieciešamā platība

Kopējā platība 25-26 kvm

  1.  

Vēlamo īpašuma tehnisko stāvokli

Telpām jābūt derīgām nomas objekta lietošanas mērķim, izremontētām, tīrām un labā stāvoklī.

  1.  

Citas prasības, tai skaitā specifiskas prasības telpām

Nepieciešama ierobežota un kontrolējama trešo personu piekļūšana.

Telpām jābūt labā tehniskā un vizuālā kārtībā, t.i. bez sienu, griestu, grīdas u.c. defektiem. Telpām jābūt stāvoklī, kādā telpu nomas līguma darbības laikā nav nepieciešams veikt finansiālus ieguldījumus (kapitālieguldījumus).

Telpās jānodrošina ar elektroenerģiju, apkures sistēmu, ūdens un kanalizācijas sistēmu.

  1.  

Nomas piedāvājuma iesniegšanas termiņš un vietu

20 darba dienas no nomas sludinājuma publicēšanas Dārzkopības institūta mājaslapā internetā –

2018.gada 26.jūnijam plkst. 10.00

 

Graudu ielā 1, Ceriņos, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā 1. stāvā grāmatvedības telpā pie sekretāres.

 

  1.  

Informatīva atsauce uz šiem noteikumiem

Iznomāšanas pretendenta piedāvājumam jāatbilst Ministru kabineta 29.10.2013. noteikumiem Nr. 1191 “Kārtība, kādā publiska persona nomā nekustamo īpašumu no privātpersonas vai kapitālsabiedrības un publicē informāciju par nomātajiem un nomāt paredzētajiem nekustamajiem īpašumiem”.

 

Personai, kura vēlas piedāvāt nomai nekustamo īpašumu, jāiesniedz nomniekam Iznomāšanas pretendenta piedāvājums (saskaņā ar pielikumu).

 

 

 

pielikums

Iznomāšanas pretendenta piedāvājums

 

Nr.
p.k.

Pieprasītā informācija

Iznomāšanas pretendenta sniegtā informācija

1.

Fiziskas personas vārds, uzvārds, personas kods, deklarētās dzīvesvietas adrese, elektroniskā pasta adrese (ja ir) un tālrunis, juridiskas personas (arī personālsabiedrības) nosaukums (firma), reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, elektroniskā pasta adrese (ja ir) un tālrunis

 

2.

Iznomāšanas pretendenta pārstāvja vārds, uzvārds, personas kods (ja ir), elektroniskā pasta adrese (ja ir) un tālruņa numurs

 

3.

Nekustamā īpašuma adrese, kadastra numurs, platība un lietošanas mērķis, pievienojot nekustamā īpašuma atrašanās vietas aprakstu

 

4.

Nekustamā īpašuma apraksts, tai skaitā informācija par nekustamā īpašuma tehnisko stāvokli (pievienojot fotoattēlus), telpu plānojums un cita informācija, kas var raksturot piedāvāto nomas objektu

 

5.

Apliecinājums, ka nepastāv tiesiski šķēršļi nekustamā īpašuma iznomāšanai vai nodošanai apakšnomā, ja attiecināms

 

6.

Informācija par nekustamā īpašuma kopējām faktiskajām izmaksām iepriekšējā periodā, kas nav mazāks par 12 mēnešiem

 

7.

Informācija par nekustamā īpašuma kopējām plānotajām izmaksām nākamajam periodam, kas nav mazāks par 12 mēnešiem, tai skaitā:

 

7.1.

nomas maksas apmērs (ietverot visas ar nomas objekta apsaimniekošanu saistītās izmaksas), norādot viena kvadrātmetra izmaksas mēnesī

 

7.2.

komunālo pakalpojumu izmaksas (norādot kādas)

 

 

Piedāvājumu jāiesniedz slēgtā aploksnē, uz kuras jānorāda pretendenta rekvizīti un atsauce uz nomnieka nomas sludinājumu.

 

Datums

Pretendenta paraksts

Pieteikties līdz
Statuss
Aktīvs
Published: 30/05/2018