Pārlekt uz galveno saturu

Nozares, zinātnes un izglītības integrētas attīstības veicināšana

Institūtā ir izstrādāts mērķsadarbības plāns, kurā situācija analizēta un turpmākās darbības plānotas divos virzienos:

  • sadarbība ar nozari (komercdārzkopības un pārtikas);
  • sadarbība ar zinātniskajām institūcijām un augstskolām.

Šī plāna nolūks ir attīstīt Dārzkopības institūta sadarbību nacionālā un starptautiskā līmenī, lai sekmētu pētniecisko darbību dārzkopības un pārtikas jomā, veicinātu jaunu zināšanu radīšanu un to pārnesi tautsaimniecībā, tādā veidā pozitīvi ietekmējot DI atpazīstamību.


 
Sadarbība ar nozari.
 
Komercaugļkopība mūsdienu izpratnē veidojusies no 20 gs. 90-to gadu vidus, balstoties uz Institūta zinātnieku pētījumiem ciešā sadarbībā ar audzētājiem un Latvijas Augļkopju asociāciju. Pēdējo 15 gadu laikā, kopš Latvijā ar zinātnieku palīdzību uzsākta komercaugļkopības attīstība mūsdienu izpratnē, jaunu augļu dārzu platības ir būtiski pieaugušas. Ieviestas ražošanā salīdzinoši jaunas kultūras, t.sk. unikālas Eiropas un Pasaules mērogā. DI regulāri rīko lauku dienas, kuru laikā tiek sniegta informācija audzētājiem par jaunāko pētījumu rezultātiem. Tiek veiktas individuālas konsultācijas audzētājiem par audzēšanas tehnoloģijām un šķirņu izvēli, atkarībā no saimniecības izvēlētā audzēšanas profila (integrētām un bioloģiskām saimniecībām). Zinātnieki regulāri piedalās ar augļkopības un pārtikas nozarēm saistīto dokumentu un normatīvo aktu izstrādē.


Kopš 2010. gada LVAI darbojas tehnoloģiju pārneses centrs augļkopībā, kas izveidots kopīgi ar Lietuvas Dārzkopības institūtu. Ar tā palīdzību un, realizējot dažādus projektus, radīti informatīvie un mācību materiāli grāmatu, brošūru, informatīvo lapu, videomateriālu veidā, kā arī tehnoloģiju un tehnoloģisko risinājumu apraksti. Tie brīvi pieejami šim nolūkam izveidotā interneta mājaslapā (www.fruittechcentre.eu).


Sadarbībā ar pārstrādes uzņēmumiem DI tiek veikti pētījumi tehnoloģiju uzlabošanā un izstrādāti jauni produkti. Pēdējo trīs gadu laikā ar Biznesa inkubatoru starpniecību četri uzņēmumi ir ieviesuši ražošanā zinātnieku izstrādātas tehnoloģijas, attīstot inovatīvu uzņēmējdarbību. Vairāk kā desmit produkti veiksmīgi ienākuši Latvijas tirgū, ir uzsākts vai tiek plānots eksports.


Dārzeņkopības zinātnē pētījumu ir bijis mazāk, arī zināšanu pārnese ir bijusi salīdzinoši vāja. Šobrīd tiek realizēts HORIZON2020 projekts EUROLEGUME, kura ietvaros notiek zināšanu pārnese semināru un lauka dienu formā. Periodiski dārzeņkopības zinātnieki publicē rakstus arī populāros žurnālos par dārzeņu audzēšanu, iekļaujot pētījumu rezultātus.


Institūta mērķis tehnoloģiju pārneses jomā: ieviešot Institūtā izstrādātās tehnoloģijas un, paplašinot pētījumu spektru un apjomu, jo sevišķi dārzeņkopībā, paaugstināt ar dārzkopības nozari saistīto MVU inovāciju kapacitāti un konkurētspēju.


 
Sadarbība ar zinātniskajām institūcijām un augstskolām
 
Starptautiskā sadarbība
DI veidojošās institūcijas dažādos līmeņos aktīvi sadarbojas ar 48 ārvalstu zinātniskajām iestādēm no 23 dažādām valstīm; stratēģiski nozīmīgie partneri – 6 institūcijas no Lietuvas, Polijas, Somijas, Šveices. Līdzšinējā starptautiskā sadarbība ietvērusi dažādas aktivitātes: kopīgi pētnieciskie projekti, publikācijas, zinātnieku apmaiņa, selekcijas materiāla un pētnieciskās informācijas apmaiņa. Būtiskākais sadarbības rezultāts ir kopīgie pētnieciskie projekti (realizēti ar 16 ārvalstu partneriem), zinātnieki iesaistījušies FP7/Horizon2020, EUROSTAR, EUREKA, INTERREG projektu pieteikumu sagatavošanā, kā arī 5 COST akciju aktivitātēs. DI zinātniekiem ir kopīgas publikācijas ar 16 ārvalstu institūciju kolēģiem. Notikusi zinātnieku apmaiņa ar 7 ārvalstu institūcijām. Ar 35 sadarbības institūcijām notiek regulāra selekcijas materiāla apmaiņa. Institūta zinātnieki pārstāv Latviju vairākās ar nozari saistītās organizācijās - EUFRIN, EUVRIN, ECPGR, ISHS, EUCARPIA. Sadarbība pētnieciskajos projektos tiks turpināta un paplašināta arī nākotnē, sekmējot starptautisko atpazīstamību.


Sadarbība ar Latvijas zinātniskajām institūcijām
Realizējot dažādus pētnieciskos projektus, Institūtam izveidojusies laba sadarbība ar visām zinātniskajām institūcijām Latvijā, kas tieši vai netieši saistītas ar lauksaimniecības un pārtikas zinātnēm. Vēsturiski cieša sadarbība izveidojusies ar LAAPC, LLU LF, PTF, LMZI „Silava” u.c. Šobrīd DI sadarbojas ar 13 zinātniskajām institūcijām un augstskolu struktūrvienībām. Galvenais uzsvars sadarbībā nākotnē plānots saistībā ar kvalitatīvu sadarbības projektu izstrādi, arvien vairāk ieviešot starpdisciplinārus pētījumus, kas dos būtisku ieguldījumu ilgtspējīgas lauksaimniecības prakses ieviešanai un daudzveidošanai Latvijā.


Zinātnes un izglītības integrēta attīstība
DI tradicionāli izveidojusies sadarbība ar mācību iestādēm, kas gatavo speciālistus dārzkopības un pārtikas jomā, kā arī citās, šīs jomas atbalstošās zinātņu nozarēs - LLU, LU, RSU, katru gadu nodrošinot bakalauru, maģistru un doktoru darbu izstrādi institūtos. DI zinātnieki ir LLU promocijas padomju un maģistra eksāmenu komisiju locekļi, piedalās promocijas darbu recenzēšanā. Dobelē un Pūrē ik gadus praksē strādā LLU studenti un Bulduru dārzkopības vidusskolas audzēkņi. Tiek  strādāts ar Dobeles Valsts ģimnāzijas skolēniem, vadot zinātniski pētniecisko darbu izstrādi. DI zinātnieki ir valsts eksaminācijas komisiju locekļi LLU un Bulduru dārzkopības vidusskolā. Tas dod iespēju novērtēt jauno speciālistu izglītības līmeni un pamanītās nepilnības, ko var novērst, sadarbībā ar mācībspēkiem izstrādājot prakšu un apmācību programmu.


Dārzkopības institūtam jākļūst par līderi pētniecībā un zināšanu pārnesē ar nozari saistītās jomās. Tam jābūt vietai, kur izstrādā dažāda līmeņa zinātniskos darbus, sadarbojoties ar LLU, LU, RSU un citām augstskolām. Atvēlama noteikta institūta kapacitāte arī prakses nodrošināšanai universitāšu studentiem, vidējā speciālā līmeņa mācību iestāžu audzēkņiem, kā arī lokāli sadarbojoties ar vispārizglītojošu mācību iestāžu skolēniem.


Mērķis sadarbības jomā ar ZI un augstskolām: veicināt nacionālo un starptautisko sadarbību, lai sekmētu starpdisciplināru, starptautiski konkurētspējīgu pētījumu attīstību, pētniecisko aktivitāšu koordināciju, zinātniskā potenciāla un infrastruktūras lietderīgu izmantošanu, starptautiskās atpazīstamības stiprināšanu.