Pārlekt uz galveno saturu

Zemes noma APP Dārzkopības institūta vajadzībām

Identifikācijas numurs
Noma 4
Iepirkuma tips
Iepirkums

NOMAS OBJEKTA ATLASES SLUDINĀJUMS

Pamatojums

Saskaņā ar 2015. gada 21. oktobra Ministru kabineta rīkojumu Nr. 640 “Par atvasinātu publisku personu “Valsts Priekuļu laukaugu selekcijas institūts”, “Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūts”, “Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūts” un “Latvijas Valsts augļkopības institūts" reorganizāciju”” (turpmāk – Rīkojums) ar 2016. gada 1. janvāri reorganizēta atvasināta publiska persona “Latvijas Valsts augļkopības institūts” un nodota Latvijas Lauksaimniecības universitātes pārraudzībā kā atvasinātu publisku personu - zinātnisko institūtu "Dārzkopības institūts".

Rīkojumā noteikts, ka Dārzkopības institūtam ir šādas funkcijas:

 1. veikt lietišķos un fundamentālos pētījumus dārzkopības un pārtikas jomā;
 2. izstrādāt konkurētspējīgas, vidi saudzējošas augļu, ogu un dārzeņu audzēšanas, uzglabāšanas un pārstrādes tehnoloģijas un izveidot Baltijas jūras reģionam piemērotas augļaugu šķirnes;
 3. nodrošināt ekspertīzi dārzkopības nozares attīstības politikas izstrādei un zinātnisko pamatojumu tās īstenošanai;
 4. nodrošināt Latvijas augļu koku, ogulāju, dārzeņu un ceriņu ģenētisko resursu aizsardzību un veicināt to ilgtspējīgu izmantošanu;
 5. sadarbojoties ar zinātniskajām un izglītības institūcijām, veicināt zinātnes, profesionālās un akadēmiskās izglītības integrētu attīstību dārzkopības nozarē;
 6. sadarbojoties ar Latvijas dārzkopības un pārtikas nozaru interešu grupām un komersantiem, veicināt zināšanu pārnesi un inovāciju ieviešanu;
 7. īstenot ar zinātnisko pētniecību tieši nesaistītu darbību atbilstoši darbības mērķim.

Lai nodrošinātu Rīkojumā noteiktās funkcijas, Dārzkopības institūtam nepieciešams veikt lauksaimniecībā izmantojamās (aramzeme un augļu dārzs) zemes nomu Tukuma novadā Pūres pagastā, jo saskaņā ar ZM Ģenētisko resursu padomes apstiprinātiem noteikumiem Latvijas dārzaugu ģenētisko resursu 1.grupa jāuzglabā divās teritoriāli nošķirtās vietās, kas atrodas attāli.  

 1. Nomnieka nosaukums un kontaktinformācija

APP Dārzkopības institūts

Reģ. Nr. 90002127692

Adrese: Graudu iela 1, Ceriņi, Krimūnu pagasts, Dobeles novads, LV–3701

             tālr.28650011 e-pats: darzkopibas.instituts@gmail.com

 1. Vēlamā nomas objekta atrašanās vieta

1 km rādiusā ap nomnieka biroja Pūrē atrašanās vietu – Vārpu dārzi, Pūres pagasts, Tukuma novads un Centra dārzi 2, Pūres pagasts, Tukuma novads.

 Nomas objekta lietošanas mērķis

 Dārzaugu ģenētisko resursu uzturēšana, dārzaugu izmēģinājumu ierīkošana, pētījumu veikšanas pārmantojamība, pirmreizējā novērtējuma veikšana selekcionētajam, pārbaudāmajam, ievestajam citu valstu dārzaugu šķirņu un hibrīdu materiālam.

 1. Nomas līguma paredzamais termiņš

Līdz 2028. gada 31. decembrim.

 1. Nomas platība

            Vārpu dārzi 21,42 h (kadastra numurs: 90740080082)

            Centra dārzi 2,1 h (kadastra numurs: 90740080091)

 1. Vēlamais īpašuma tehniskais stāvoklis

Zemei jābūt piemērotai paredzētajam nomnieka zemes mērķim - dārzaugu ģenētisko resursu uzturēšana, dārzaugu izmēģinājumu ierīkošana, pētījumu veikšanas pārmantojamība, pirmreizējā novērtējuma veikšana selekcionētajam, pārbaudāmajam, ievestajam citu valstu dārzaugu šķirņu un hibrīdu materiālam.

Jābūt nodrošinātai piekļuvei ar lauksaimniecības tehniku.

 1. Citas prasības nomājamajām telpām

______________________________________

 1. Nomas piedāvājuma iesniegšanas termiņš

2018. gada 26.jūnijs plkst.17.00 APP „Dārzkopības institūts”, Graudu iela 1, Ceriņi, Krimūnu pagasts, Dobeles novads, LV–3701, vai elektroniski uz e-pastu darzkopibas.instituts@llu.lv dokumentus, kas parakstīti ar drošu elektronisko parakstu

Piedāvājumi, kas nav iesniegti noteiktajā kārtībā vai saņemti pēc Nomas piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, netiek izskatīti.

 1. Nomas piedāvājuma iesniegšanas forma

Slēgtā aploksnē, uz kuras norāda iznomāšanas pretendentu un atsauci uz nomas sludinājumu, nosūtot piedāvājumu pa pastu vai nogādājot personīgi Dārzkopības institūtā.

Nomas piedāvājums jāsagatavo saskaņā ar Ministru kabineta 2013. gada 29. oktobra noteikumu Nr.1191 „Kārtība, kādā publiska persona nomā nekustamo īpašumu no privātpersonas vai kapitālsabiedrības un publicē informāciju par nomātajiem un nomāt paredzētajiem nekustamajiem īpašumiem” pielikumu.

Nomas piedāvājumam jāsatur pilnīga informācija par piedāvātajām telpām tā, lai nomnieks varētu izvērtēt nomas piedāvājuma atbilstību katrai no izvirzītajām prasībām.

Piedāvājumam jābūt noformētam atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Piedāvājumu paraksta pretendenta paraksttiesīgā persona.

 1. Nomas objekta atlases procedūras tiesiskais pamats

Nomas objekta piedāvājumu atlase tiek organizēta saskaņā ar Ministru kabineta 2013. gada 29. oktobra noteikumiem Nr.1191 „Kārtība, kādā publiska persona nomā nekustamo īpašumu no privātpersonas vai kapitālsabiedrības un publicē informāciju par nomātajiem un nomāt paredzētajiem nekustamajiem īpašumiem”.

 1. Piedāvājuma izvēle un piedāvājuma izvēles kritērijs

Pasūtītājs par uzvarētāju atzīst to pretendentu, kura piedāvājums atbildīs nomas objekta atlases sludinājuma prasībām un būs ar viszemāko piedāvāto nomas maksu.

Ar nekustamā īpašuma atlases uzvarētāju tiks slēgts nomas līgums.

 

Pielikumā:

 1. Iznomāšanas pretendenta piedāvājums;
 2. Zemes nomas līgums (projekts).
Pieteikties līdz
Statuss
Aktīvs
Published: 30/05/2018