Pārlekt uz galveno saturu

Eiropas Zaļā kursa noteikto vidi saudzējošo tehnoloģisko risinājumu izstrāde un ieviešana dārzkopībā Latvijā (GreenHort)

logo
Projekta numurs
1.1.1.1/20/A/169
Projekta sākums
Projekta beigas
Projekta vadītājs

logo

Projekta mērķis: zinātnisko iestāžu un lauksaimnieku sadarbībā realizēt praktisku starpdisciplināru pētījumu, kurā tiks noskaidroti Eiropas Zaļā kursa (Green Deal) nodrošināšanas tehnoloģisko risinājumu agronomiskie un sociālie aspekti dārzkopībā un sekmēta to ieviešanas efektivitāte audzēšanas tehnoloģiju transformācijai un pilnveidošanai atbilstoši ražotāju iespējām un vajadzībām virzībā uz videi draudzīgas saimniekošanas pieejas īstenošanu. Mērķis sniedz ieguldījumu Latvijas Viedās specializācijas stratēģijas (RIS3) 1. transformācijas virziena (Ražošanas un eksporta struktūras maiņa tradicionālajās tautsaimniecības nozarēs) mērķu sasniegšanā, iekļaujot zinātnes un tehnoloģiju cilvēkkapitāla attīstību un jaunu zināšanu radīšanu, kā arī lauksaimniecības konkurētspējas uzlabošanu.

Projekta aktivitātes ir vērstas uz Eiropas zaļā kursa pasākumu, kas paredz virzību uz videi un klimatam labvēlīgu saimniekošanu, ieviešanu, balstoties uz starpdisciplināru pieeju mērķa sasniegšanai. Darba uzdevumi balstīti uz situācijas cēloņu apzināšanu un analīzi, izmantojot interaktīvu, uz gala lietotāju vērstu pieeju piedāvāto tehnoloģisko risinājumu padziļinātā zinātniskā izpētē un ieviešanas veicināšanā Latvijā, sadarbojoties divu nozaru – dārzkopības un socioloģijas – pētniekiem, kā arī ražotājiem. Galvenais pētījumu akcents ir likts uz augsnes izmantošanas metožu maiņu, ieviešot jauktos stādījumus, iekļaujot augu sekā daudzveidīgus zaļmēslojumus, veicot augsnes maksimālu nosedzi ar augiem (arī ziemas periodā), rindstarpu mulčēšanu – tie ir tehnoloģiskie risinājumi, kas dārzkopībā ir praktiski realizējami ilgtspējīgas augsnes izmantošanas sistēmas ieviešanai. Sociālā izpēte, kas projektā integrēta kā svarīga caurviju komponente zināšanās balstītas un līdzdarbīgas projekta pieejas īstenošanā, sniegs atbalstu, gan tehnoloģiju izstrādē, gan ieviešanā mērķtiecīgi iesaistot ražotājus – dārzkopības produkcijas audzētājus.

Projekta darba plāns paredz, ka dažādās aktivitātes tiks realizētas gan secīgos, gan arī paralēlos savstarpēji papildinošos dārzkopības un socioloģijas jomas aptvertajos pētniecības procesa posmos, lai maksimāli efektīvi pielietotu izvēlētos metodoloģiskos risinājumus un iegūtu zinātniski pamatotu informāciju un rezultātu. Sadarbībā ar ražotājiem tiks izstrādātas, aprobētas, ieviestas un popularizētas vidi saudzējošās dārzaugu audzēšanas tehnoloģijas un attīstīts demonstrējumu saimniecību koncepts, lai veicinātu ražošanas transformāciju uz videi draudzīgu, zaļajam kursam atbilstošu tehnoloģiju ieviešanu. No zinātniskā viedokļa tiks iegūtas datu kopas par vidi saudzējošu tehnoloģiju ietekmi uz augu ražību, fitosanitārā stāvokļa uzlabošanu un augsnes īpašībām, kā arī socioloģiskie dati par šādu tehnoloģiju ieviešanas iespējām saimniecībās un to ietekmējošiem faktoriem. 

Projekta publicitātes atskaites:

Projekts norisinās sadarbībā ar nodibinājumu "Baltic Studies Centre", SIA “LM Product”, zemnieku saimniecību "Atvases".

Dārzkopības institūta projekta budžets 200 330,79 EUR

Finansējuma apjoms
Kopējās attiecināmās izmaksas 500 827.05 EUR, t.sk. ERAF līdzfinansējums 412 130.58 EUR, valsts budžeta finansējums 51 134.43 EUR, publiskās attiecināmās izmaksas 463 265.01 EUR, privātās attiecināmās izmaksas 37 562.04 EUR
Finansējuma avots
ERAF projekti
Institūta loma
Projekta vadošā institūcija
Statuss
Neaktīvs
Pievienots 24/02/2021