Pārlekt uz galveno saturu

Saimniekauga Pyrus communis un patogēna Gymnosporangium sabinae mijiedarbības un populācijas struktūras raksturojums augu rezistences selekcijai

PostDoc
Projekta numurs
1.1.1.2/VIAA/2/18/249
Projekta sākums
Projekta beigas
Projekta vadītājs

Pētniecības pieteikuma mērķis ir pēcdoktoranta pētniecības kompetenču pilnveidošana, zinātniskās kapacitātes un konkurētspējas celšana, kā arī jaunu zināšanu radīšana atbilstoši 1.1.1.2. pasākuma izvirzītajam mērķim. Savukārt pētniecības pieteikuma zinātniskais mērķis ir iegūt jaunas zināšanas par patogēna un saimniekauga mijiedarbību un patogēna populāciju struktūras raksturojumu, pielietojot fenotipēšanas un ģenētiskās metodes. Tas atbilst SAM RIS3 virzienam un 1. izaugsmes prioritātei, ar specializācijas jomu “Zināšanu ietilpīga bioekonomika”. Bumbieru-kadiķu rūsas (BKR) ierosinātāja izpēte nav pietiekama, mainīgo klimatisko apstākļu dēļ notiek izmaiņas tās izraisītāja populācijās, līdz ar to mainās auga-patogēna mijiedarbība. Balstoties uz esošajām zināšanām, to nevar precīzi izskaidrot. Informācija par auga rezistenci bumbierēm ir ierobežota; rezistences selekcija notiek mazos apjomos. BKR-auga mijiedarbība ir maz pētīta, nav zināmi tās mehānismi, tāpēc šobrīd nav iespējama mērķtiecīga selekcija vai izturīgo genotipu atlase, pielietojot molekulārās metodes. Lauka novērojumos konstatēta bumbieru šķirņu atšķirīga izturības pakāpe, kas var kalpot par pamatinformāciju auga-patogēna mijiedarbības mehānismu izpētē. Projektu realizējot, tiks veikti pētījumi, kas radīs jaunas zināšanas par auga-patogēna mijiedarbības mehānismiem bumbieru selekcijas vai šķirņu atlases tehnoloģiju pilnveidošanai, palielinot selekcijas programmu konkurētspēju, nākotnē radot jaunas reģionam adaptētas šķirnes, kuru ieviešana ilgtspējīgās audzēšanas tehnoloģijās palielinās audzētāju konkurētspēju, radīs jaunu eksporta nišu Latvijas kokaudzētavām. Pēcdoktorantam ir zināšanas un pieredze pētījumu plānošanā, īstenošanā, kā arī zināšanas par BKR ierosinātāja bioloģiju, epidemioloģiju. Realizējot projektu, tiks iegūtas zināšanas par mijiedarbību starp augu un patogēnu, tā ģenētisko daudzveidību, kā arī prasmes iegūtās informācijas apstrādē un analīzē. Mobilitātes pasākumu ietvaros pēcdoktorants iegūs jaunu pieredzi citās valstīs pielietoto fenotipēšanas metožu lietošanā, apgūs jaunas datu analīzes iespējas, tehnoloģijas, iepazīsies ar citu valstu modernajām rezistences selekcijas metodēm, kā arī attīstīs savas prasmes, tādējādi palielinot savu zinātnisko kapacitāti. Projekts tiks īstenots kā ar saimniecisko darbību nesaistīts projekts, kas ietver rūpnieciskos pētījumus, pētījuma rezultātiem nodrošinot zināšanu pārnesi bez tiešu ienākumu gūšanas. Radītās jaunās zināšanas tiks pielietotas turpmākiem pētījumiem augļaugu ģenētikā un augu patoloģijā. Projekta īstenošanas rezultātā inovatīvās augu fenotipēšanas metodes modernizēs pētniecības sektoru. Jaunu pētniecības tehnoloģiju un zināšanu ieviešana augļkopības zinātnē veicinās jaunu, globāli inovatīvu pētījumu virzienu attīstīšanu, veicinot institūta un nozares starptautisko atpazīstamību, publikāciju skaita un citējamības pieaugumu, kā arī konkurētspēju ES pētniecības projektos.

Galvenās pētniecības pieteikuma darbības:

1) Saimniekauga Pyrus communis un patogēna Gymnosporangium sabinae mijiedarbības fenotipēšana auga izturības novērtēšanai.

2) Patogēna G. sabinae ģenētiskās daudzveidības raksturošana saistībā ar saimniekaugu Pyrus L..

3) Pētījumu datu apstrāde un analīze. Zinātnisko publikāciju manuskriptu sagatavošana.

Plānotie rezultāti:

1) Iegūtas zināšanas par auga-patogēna mijiedarbības mehānismiem turpmākiem lietišķajiem pētījumiem, lai izstrādātu jaunas augu aizsardzības stratēģijas un uzlabotu bumbieru rezistenci pret slimībām.

2) Iesniegtas publicēšanai 3 zinātniskās publikācijas.

Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par tā saturu pilnībā atbild Dārzkopības institūts, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Programmas mājaslapa:

http://viaa.gov.lv/lat/pecdoktoranturas_atbalsts/pecdoktorantura_apraksts/

ERAF ansamblis

Finansējuma apjoms
133805.88
Finansējuma avots
ERAF projekti
Institūta loma
Projekta vadošā institūcija
Projekta veids
Statuss
Aktīvs
Published: 07/12/2018