Pārlekt uz galveno saturu

Jaunu sinbiotisku pārtikas produktu izstrāde, izmantojot augu valsts blakusproduktu enzimātisko hidrolīzi

PostDoc Logo
Projekta numurs
1.1.1.2/VIAA/1/16/201
Projekta sākums
Projekta beigas
Projekta vadītājs
Iesaistītie darbinieki

PostDoc

 

 

 

 

APP Dārzkopības institūtā Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.2. pasākuma “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” ietvaros tiek realizēts projekts, Projekta Nr. 1.1.1.2/VIAA/1/16/201 "Jaunu sinbiotisku pārtikas produktu izstrāde, izmantojot augu valsts blakusproduktu enzimātisko hidrolīzi"

Šī projekta pētniecības mērķis ir attīstīt Dārzkopības institūta (turpmāk DI) jaunā zinātnieka prasmes un palielināt zinātnisko kapacitāti augsta pievienotās vērtības pārtikas produktu izstrādes jomā, izmantojot pārstrādes blakusproduktus, tā nodrošinot viņa karjeras izaugsmes iespējas gan DI, gan turpmākā sadarbībā ar komersantiem – pārtikas ražotājiem. Pētniekam tas paplašinās starptautiskās sadarbības iespējas, t.sk. atpazīstamību ārpus Latvijas, ļaus attīstīt starpinstitūciju sadarbības prasmes, radīs iespējas kopīgus pētījumu rezultātus publicēt augsta līmeņa zinātniskos izdevumos. Savukārt Institūtam šāda pētniecība nodrošinās jaunu starptautisku sadarbības partneru piesaisti, augstākas kvalifikācijas pētnieka ieguvi, kā arī veicinās nozīmīgu (publikāciju, patentu, jaunu produktu) kvantitatīvo rādītāju pieaugumu. Jaunu tehnoloģiju izstrāde ļaus DI piesaistīt ražotājus, kas ir ieinteresēti inovatīvu produktu ieviešanā ražošanā. Plānotā pētniecība ir cieši saistīta ar VSS jomu – Zināšanu-ietilpīga bio-ekonomika un izaugsmes prioritāti – Efektīvāka pirmapstrādes produktu izmantošana augstākas pievienotās vērtības produktu ražošanai, jaunu tehnoloģiju radīšana un pielietošanas dažādošana. Rūpniecisks pētījums ir saistīts ar jaunu funkcionālu pārtikas produktu izstrādi no augu valsts blakusproduktiem (augļu un ogu spiedpaliekām un graudaugu klijām) izmantojot biokatalizatorus – enzīmus. Tehnoloģiju pamatā būs augu valsts izcelsmes blakusproduktu enzimātiskā hidrolīze ar cietes un ne-cietes polisaharīdu šķeļošiem enzīmiem. Turpmāka hidrolizāta (nešķīstoša, šķīstoša frakcija) funkcionālo īpašību testēšana tiks veikta, lietojot kuņģa-zarnu trakta simulācijas iekārtu, lai izpētītu prebiotisko spēju probiotisko baktēriju vairošanos un attīstību. Katra hidrolizāta frakcija (cietā un šķidrā) tiks izvērtēta kā prebiotisks substrāts, nosakot starpproduktam probiotisko baktēriju dzīvotspēju, metabolisko aktivitāti un metabolītu saturu (īsas ķēdes taukskābes, organiskās skābes, aminoskābes, vitamīni). Pamatojoties uz iegūtiem rezultātiem, tiks izstrādāti divi tehnoloģiskie procesi un divi jauni sinbiotiskie pārtikas produkti, sagatavoti un iesniegti trīs zinātniskie raksti publicēšanai augstas citējamības (IF no 1 līdz 2) recenzējamos žurnālos, kas ir indeksēti SCOPUS vai Web of Science datu bāzēs. Plānotais kopējais projekta īstenošanas ilgums: 36 mēneši, sakot no 20.05.2017 līdz 19.05.2020. gadam. Projekta plānotās attiecināmās izmaksas ir 133 805 88 EUR, t.sk. 113 73 5 EUR ERAF līdzfinansējums.

 Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par tā saturu pilnībā atbild Dārzkopības institūts, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Programmas mājaslapa:

http://viaa.gov.lv/lat/pecdoktoranturas_atbalsts/pecdoktorantura_apraksts/

Finansējuma apjoms
133805.88
Finansējuma avots
ERAF projekti
Institūta loma
Projekta vadošā institūcija
Statuss
Neaktīvs
Pievienots 21/11/2017