Pārlekt uz galveno saturu

Karina Juhņeviča-Radenkova

Struktūrvienība
Pārstrādes un bioķīmijas nodaļa
Amats
Pētniece
Grāds
Dr. sc. ing.
Darbības virzieni
 • Tehnoloģisko risinājumu izstrāde efektīvākai un racionālākai augu izcelsmes blakusproduktu izmantošanai inovatīvo pārtikas produktu ieguvei
 • Videi draudzīgo bionoārdāmu iepakošanas un pārklājumu materiālu izstrāde no atjaunojamiem resursiem augļu uzglabāšanas laika pagarināšanai 
 • Augļu uzglabāšanas pētījumi par svaigu augļu uzglabāšanas laika pagarināšanu, izmantojot pirmsapstrādes metodi 1-metilciklopropēnu (1-MCP) un kontrolētās atmosfēras kameras (ULO)
 • Ābolu fizikāli-ķīmisko (cietības, kopējo skābju un šķīstošās sausnas saturs, joda - cietes tests) un sensoro īpašību komplekss izvērtējums
 • Augu izcelsmes izejvielu, pārstrādes produktu un blakusproduktu, mikrobioloģiskās analīzes un mikrobiotas (mikrofloras) izpēte 
Galvenie sasniegumi

5 nozīmīgākās zinātniskās publikācijas:

Nozīmīgākās populārzinātniskās publikācijas:

 • K. Juhņeviča-Radenkova, I. Drudze. Ābolu gatavības pakāpes noteikšana. (Piel. "Augļu un dārzeņu uzglabāšanas knifi"). AgroTops Nr.8 (2019), 3.-6.lpp. ISSN 1407-5164.
 • K. Juhņeviča-Radenkova, I. Drudze. Ābolu uzglabāšanas tehnoloģijas. (Piel. "Augļu un dārzeņu uzglabāšanas knifi"). AgroTops Nr.8 (2019), 6.-12.lpp. ISSN 1407-5164.
 • K. Juhņeviča-Radenkova. Aizvadītās sezonas ābolu glabāšanas īpatnības. AgroTops. Nr.6 (2018), 77.-78.lpp. ISSN 1407-5164.
 • K. Juhņeviča-Radenkova. Ābolu gatavības noteikšanas metodes. AgroTops. Nr.8 (2017), 72.-73.lpp. ISSN 1407-5164. 
 • K. Juhņeviča-Radenkova. Ko dod augļu glabāšana kontrolētā atmosfērā? AgroTops. Nr.10 (201), 71.-74.lpp ISSN 1407-5164.

Dalība projektos:

 1. ELF projekts Nr.19-00-A01612-000004 “Bionoārdāmo polimēru iegūšana no atjaunojamiem resursiem augļu aizsargplēvju un iepakojuma materiālu izstrādei” (2019.-2022.), (Izpildītais/administrators).
 2. ERAF projekts Nr.1.1.1.1/16/A/094 “Perspektīvas augļaugu komerckultūras – krūmcidoniju (Chaenomeles japonica) vidi saudzējoša audzēšana un bezatlikuma pārstrādes tehnoloģijas” (2017.-2020.), (Izpildītais);
 3. Latvijas Augļkopju asociācijas starptautiskais projekts Nr. #R004 “Netehnoloģisko un tehnoloģisko inovāciju kapacitātes attīstība augļu audzēšanā un pārstrādē Baltijas jūras reģiona valstīs” (2016.-2019.), (Izpildītais).
 4. Valsts Pētījumu programmas projekts Nr. 10-4/VPP-7/3 “Lauksaimniecības resursi ilgtspējīgai kvalitatīvas un veselīgas pārtikas ražošanai Latvijā” (AgroBioRes), Projekts Nr.2.  “Augļaugu ilgtspējīgu audzēšanu ietekmējošie bioloģiskie procesi un ražošanas blakusproduktu pielietojuma paplašināšana” (2014.-2017.), (Izpildītais).
 5. ESF projekts Nr. 2013/0048/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/008 “Zinātnieku grupas izveide kauleņkoku pavairošanas, ģeneratīvo procesu kvalitātes paaugstināšanas un augļu izmantošanas iespēju pētījumiem” (2013.-2015.), (Izpildītais).
 6. Valsts Pētījumu programmas projekts Nr. 10-4/VPP-5/4 “Vietējo resursu (zemes dzīļu, meža, pārtikas un transporta) ilgtspējīga izmantošana - jauni produkti un tehnoloģijas” (NatRes), Projekts Nr.2 „Ābolu kvalitātes paaugstināšanas, saglabāšanas un pārstrādes iespēju risinājumi” (2010.-2013.), (Izpildītais).
 7. ESF projekts Nr. 1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/035 “Zinātniskās kapacitātes stiprināšana augļkopības, mežu un informācijas tehnoloģijas nozarēs, nodrošinot videi draudzīgu audzēšanas risinājumu, produktu izstrādes un ieviešanas izpēti ar datortehnoloģiju atbalstu” (2010.-2012.), (Izpildītais).