Skip to main content

Biological processes influencing sustainable fruit growing and widening possibilities for use of by-products (FRUITS)

AgroBioRes
Project No.
VPP2014-2015
Beginning of the Project
End of the project
Project Manager

Projektā ietvertās kultūras – ābeles, bumbieres un vīnogas ieņem nozīmīgu nišu augļkopības nozarē, tām piemīt augsts ražošanas paplašināšanas un attīstības potenciāls, nodrošinot tirgu ar vietējas izcelsmes augstvērtīgiem produktiem un pārtikas izejvielām, t.sk. nišas produktiem. Audzētāju un patērētāju vajadzības joprojām pilnībā neapmierina minēto kultūru produkcijas kvalitāte, šķirņu sortiments, kā arī saražotie apjomi nenodrošina vietējo tirgu. Analizējot augļkopības nozares iespējas, vajadzības un pieejamos zinātniskos risinājumus projektā iekļautajām kultūrām vietējā un starptautiskā kontekstā, definētas trīs galvenās problēmas, kuras tiek risinātas projekta ietvaros: 1) ābolu un bumbieru bojājumu apjoma pieaugums to audzēšanas un uzglabāšanas laikā, zināšanu trūkums par to rašanās cēloņsakarībām un to samazināšanas iespējām; 2) pieejams ierobežots augļaugu komerciālai, vidi saudzējošai audzēšanai piemērotu kultūru un šķirņu spektrs; 3) netiek pilnvērtīgi izmantotas augļu ražošanas iespējas, t.sk. blakusproduktu izmantošana.

Projekta mērķi:

1) Zinātniskā pamatojuma izstrāde par augļu un ogu kvalitāti būtiski ietekmējošiem bioloģiskiem procesiem uzturvērtības un kvalitātes nodrošināšanai.

2) Pārstrādes tehnoloģiju izstrāde augļkopības produkcijas un ražošanas blakusproduktu izmantošanas iespēju paplašināšanai un pārtikas tirgus dažādošanai.

Minēto problēmu risināšanai, sadarbojoties DI un LAAPC zinātniekiem ar zemnieku saimniecībām un pārtikas produktu ražotājiem, projektā tiek:

  • izzinātas cēloņsakarības un raksturoti nozīmīgākie faktori (šķirnes izvēle, mēslošana, u.c.) augļu kvalitāti ietekmējošo slimību attīstībai un izplatībai glabātavās, noteiktas nozīmīgākās glabāšanas slimības;
  • radītas zināšanas par augļu koku un patogēno sēņu mijiedarbības ģenētiskajiem un bioloģiskajiem aspektiem;
  • izstrādāts zinātniskais pamatojumu fizioloģiska rakstura un patogēnu izraisītu glabāšanas slimību ierobežošanas pasākumu pilnveidei un kvalitatīvas produkcijas ražošanai;
  • izstrādāta un validēta metode bumbieru gatavības noteikšanai, precizējot vākšanas laikus un izstrādājot kalendāros grafikus nozīmīgākajām un perspektīvajām šķirnēm;
  • veikts augļu nogatavošanās procesu ietekmes novērtējums apstrādei ar 1-MCP un ieteikumu izstrāde kvalitatīvas produkcijas saglabāšanai;
  • veikta vērtīgākā un daudzveidīgā Latvijā selekcionētā brīvdabas vīnogu materiāla atlase, tā saglabāšana, lai paplašinātu kvalitatīvu, vietējas izcelsmes produktu un izejvielu klāstu;
  • veikta vīnogu ķīmiskā sastāva izpēte to pielietojuma paplašināšanai;
  • veikta tehnoloģiju izstrāde bioloģiski aktīvas vielas saturošu produktu ieguvei, izmantojot augļaugu audzēšanas un pārstrādes blakusproduktus. Veikto pētījumu rezultātā radītās zināšanas, izstrādātās tehnoloģijas un produkti ļaus ilgtspējīgi un racionāli izmantot vietējos dabas resursus, kā arī veicinās augļkopības un pārtikas nozaru uzņēmumu izaugsmi, ceļot to konkurētspēju.
Amount of Funding
373323,00
Source of Funding
National funding
Institute's Role
Partner
Elektroniskais resurss
Status
Active
Submitted on: 05/07/2017